Gura Zlata - Zănoaga lakelinear walking route

  ascent icon 1325 metres descent icon90 metres  approx time 5 hours